הודעות
 
 
מתכננים נכבדים! מעתה והלאה לא תתאפשר כלל הוצאת הרמוניקות מהאגף.
אם ברצונכם להעתיק או לסרוק הרמוניקה אנא השאירו גוש, חלקה והכתובת הרצויה.
ונא לחתום על התצהיר המצ"ב.
את הטפסים יש להשאיר אצל צ'ארלי בארכיב.

        נוהל בדיקות תכניות 
   שפורסמו בהתאם לחוק התכנון והבניה

מיום 1.1.2014 ניתן לבדוק תכניות שפורסמה באגף ההנדסה בשעות וימים של קבלת קהל או לפי קביעת מועד מראש.
לא יינתן להוציא מסמך כל שהוא לצורך העתקה.

על מנת לקבל את מסמכי תכנית (תכנית בנין ערים- תב"ע) שפורסמה להפקדה או מתן תוקף יש לחפש באתר משרד הפנים כמפורט להלן:

1. פתח אתר משרד הפנים www.moin.gov.il 
2. פתח איתור תכניות ועררים – צד שמאל למעלה
3. תרשום מספר התכנית – לחץ "סינון"
4. תקבל שורה פרטי התכנית – לחץ פעמיים-  
5. תקבל את פרטי התכנית וכל המסמכים – ניתן להוריד ולהדפיס. 

בתאריכים ה-05.07.15- 13.07.15 כולל אגף הנדסה יהיה סגור ולא תתקיים קבלת קהל 
בגלל ימי הדרכה מטעם משרד הפנים בנושא תיקון חוק 101 לתו"ב שיימסרו לעובדי הנדסה בתאריכים הנ"ל.

פרסום דו"ח 2015 דו"ח תכניות 2015 דו"ח תצ"רים 2015 דו"ח ישיבות 2015

להלן דוחות לשנת 2016 אינטרנט ומחשוב היתרים ישיבות כוח אדם נציגים בישיבות רישוי ומידע רקע תוכניות תשריטים

כללי
 

מתכננים נכבדים! מעתה והלאה לא תתאפשר כלל הוצאת הרמוניקות מהאגף.
אם ברצונכם להעתיק או לסרוק הרמוניקה אנא השאירו גוש, חלקה והכתובת הרצויה.
ונא לחתום על התצהיר המצ"ב.
את הטפסים יש להשאיר אצל צ'ארלי בארכיב.

        נוהל בדיקות תכניות 
   שפורסמו בהתאם לחוק התכנון והבניה

מיום 1.1.2014 ניתן לבדוק תכניות שפורסמה באגף ההנדסה בשעות וימים של קבלת קהל או לפי קביעת מועד מראש.
לא יינתן להוציא מסמך כל שהוא לצורך העתקה.

על מנת לקבל את מסמכי תכנית (תכנית בנין ערים- תב"ע) שפורסמה להפקדה או מתן תוקף יש לחפש באתר משרד הפנים כמפורט להלן:

1. פתח אתר משרד הפנים www.moin.gov.il 
2. פתח איתור תכניות ועררים – צד שמאל למעלה
3. תרשום מספר התכנית – לחץ "סינון"
4. תקבל שורה פרטי התכנית – לחץ פעמיים-  
5. תקבל את פרטי התכנית וכל המסמכים – ניתן להוריד ולהדפיס. 

בתאריכים ה-05.07.15- 13.07.15 כולל אגף הנדסה יהיה סגור ולא תתקיים קבלת קהל 
בגלל ימי הדרכה מטעם משרד הפנים בנושא תיקון חוק 101 לתו"ב שיימסרו לעובדי הנדסה בתאריכים הנ"ל.